Ana Sayfa Fotoğraf Albümü Video Arşivi Görüş - Öneriler İletişim  
 
Çalışma Yönergesi

 
ETİMESGUT KENT KONSEYİ  KADIN MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ  
   
MADDE:1
TANIMI: Kadın meclisi kent içinde yaşayan kadınların din, dil, ırk, sınıf, eğitim ve düşünce farkı gözetmeksizin ve her katman kadını temsil etmek üzere kurulan, kadının özgür,demokratik ve doğrudan katılımına dayanan Etimesgut  kent konseyi çerçevesinde çalışan bir meclistir.
MADDE:2
a) AMACI: Kadınların, toplumsal yaşamın üretim,iş,siyaset,kültür,sanat vb. Alanlarında söz sahibi olması,
b) Kent ve kadın sorunları ve sorumlulukları konusunda bilinçlenmesi, politikalar oluşturması,
c) Kentsel yaşama katılma ve kente ait olma duygularının geliştirilmesi,
d) Kadınların ihtiyaç ve sorunlarından yola çıkarak taleplerinin belirlenmesi,
e) Çözümler ve projeler üretilmesinde aktif rol almalarının sağlanması,
f) Projelerin yetkili birimlere ulaştırılması,
g) Kadınların okuma yazma oranlarının arttırılması,
h) Kadınların karar alma mekanizmalarına katılımı,
i) Kadın sağlığının iyileştirilmesi,
j) Kadın nüfusunun eğitim,sağlık ve ekonomi alanlarında güçlenmesi,
k) Kadınların eğitim ve gelir düzeyinin artması için AB. vs.hibe desteği için projeler hazırlamak.
MADDE:3
DAYANAK:
* 5393 sayılı Belediye Kanunu
* Kent Konseyi Yönetmeliği
* Etimesgut Kent Konseyi Çalışma ve Uygulama yönergesi
* Yerel Gündem 21 program
İLKELER:
1. Kadın Meclisi çalışmalarına ve toplantılarına, Etimesgut 'ta yaşayan tüm kadınlar; üye olmasa da  katılabilir.
2. Kadın Meclisi eğitim, hukuk, tarım, sağlık, ekonomik, siyasal, kültürel ve toplumsal alandaki cinsiyet ayrımcılığına karşı çalışmalar yapar ve her türlü şiddete karşıdır.
3. Tartışmaların niteliği ve kapsamı Etimesgut  Kent Konseyi genel hedef ve amaçlarına yönelik olmalıdır.
4. Kadın Meclisi siyasi bir oluşum değildir. Siyasi amaçlarda faaliyet gösteremez.
5. Kadın Meclisi'nde alınan kararlar ve görevlerin getirmiş olduğu ayrıcalıklar özel çıkarlar doğrultusunda kullanılmaz.

6. Çalışmalara katılımda devamlılık esastır. Üç toplantı üstüste mazeretsiz olarak katılmayan kişinin yürütme kurulu kararı ile üyeliği son bulur.

MADDE:4 
KAPSAM: Çalışma yönergesi Kent Konseyi  Kadın Meclisi'nin kuruluşunu, amaçlarını ve çalışma ilkelerini kapsar.
MADDE:5
OLUŞUMU: Etimesgut’ta ikamet eden ve meclise üye olan kadınlardan oluşur.İlçe dışından isteyen Kadınlar da üye olabilir,ancak yürütme kurulunda görev alamaz.
Meclis üyeliği Kent Konseyi yürütme kurulunda onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.
MADDE:6
ORGANLARI:
a- Meclis
b-Yürütme Kurulu
Meclis
Kadın Meclisi'nin yetkili üst kuruludur. Üyelerin tümünden oluşur.
MECLİSİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
1. Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan gündemi görüşmek, değerlendirmek,yönerge değişikliği yapabilmek ve gerekli kararları almak.
2. Kadın Meclisi; başkan, başkan yardımcıları ve sekreter tarafından yönetilir.
3. Meclis yürütme kurulunun ihtiyaç duyduğu zamanlarda toplanır.
4. Gerektiğinde olağanüstü toplantı için  Meclis Yürütme Kurulu'nun çağrısı ile de toplanabilir.
5. Toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.
6. Yerel seçimlerden sonra ilk iki ikinci 3 yıl için yönetimin yeniden seçimi için toplantı yapılır.

YÜRÜTME KURULU
1 başkan,başkan vekili  en az 2 başkan yardımcısı, 1 sekreter ve 3 asil, 3 yedek üyelerden oluşur.  Yürütme Kurulu en az ayda bir kere toplanır. Bu toplantı Kent Konseyinde gerçekleştirilir.Yürütme Kurulu başkanının başkanlık edemediği toplantılara başkan vekili  başkanlık eder. Yürütme Kurulunun görev süresi 2 yıldır.
YÜRÜTME KURULUNUN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
1. Meclis te tartışılacak bir sonraki toplantının gündemini belirlemek,gündem ile ilgili bildiri sunacak kuruluşları belirlemek,
2. Kadın Meclisi'nin amaçları doğrultusunda faaliyet göstermesini sağlamak
3.  Meclis te alınan karaların yürütülmesini sağlamak
4. Meclis te kararlarının yerel yönetimlerde yerine getirilip getirilmediğini izlemek,gerektiğinde basın ve kamuoyu oluşturmak baskı kurmak
5.  Yerel yönetimlerde, ilgili tüm kurum ve kuruluşlar nezdinde Kadın Meclisi'ni temsil etmek.
6.  Kadın Meclisine katılımı arttırmak ve sağlamak.
7.  Diğer iller ve ülkelerdeki kadın meclisleri ile ilişkiye girmek.
8.  Meclis toplantılarının belirlenen gün ve saatte en geniş üye katılımı ile gerçekleştirilmesini ve üyelerin faaliyetlerle ilgili bilgilendirilmesini sağlamak.
9.  Kadınların ve kentin ihtiyaçlarından yola çıkarak komisyonlar tarafından saptanan sorunları ve çözümlerini yetkili mercilere iletmek ve takip etmek.
10. Çalışma gruplarının hazırladıkları projeleri tartışmak ve oylamak.
11. Kadın meclisi amaçları doğrultusunda çalışma grupları oluşturmak.
MECLİS BAŞKANI: 
Meclis Başkanının görevleri şunlardır:
a) Kadın Meclisi ve Yürütme Kurulu'na başkanlık etmek
b) Kadın Meclisini  yerel, ulusal ve uluslararası alanda temsil etmek

BAŞKAN YARDIMCILARI:
Başkana her türlü çalışmada yardımcı olmak ve başkanın bulunmadığı hallerde Meclis Yürütme Kurulunca belirlenen yöntemle dönüşümlü olarak yürütme kurulunu yönetirler.
6. SEKRETER:
Sekreterin görevleri şunlardır:
Kadın Meclisince alınan kararları, kamuya mal edilmesini, yetkili organlara ulaştırılmasını ve uygulamaya konulmasını takip etmek ve Yürütme Kurulunu bilgilendirmek.
Kadın Meclisi Sekreteryası tarafından yazılı hale getirilen toplantı tutanaklarını arşivlemek
Kadın meclisi oluşumu, çalışma yönergesi, oturum ve kararları diğer kentlerdeki benzer meclisler konusunda bilgi sahibi olmak ilgi duyan kişilere bilgi aktarmak
Sekreterya hizmetleri ile üyelik işlemleri Etimesgut Kent Konseyinde sürdürülür.

MADDE:7
Genel Kurul, Meclis Yürütme Kurulu'nun belirlediği gündemle toplanır. Ancak gündem maddelerine geçmeden üyelerin yazılı önergesi ve Genel Kurulun kabulü halinde gündeme madde eklenebilir.
MADDE:8
Mecliste söz alacak üyelerin konuşma süreleri 5'er dakika ile sınırlandırılmıştır. Meclis yürütme kuruluna önceden yazılı olarak başvuran ve önerisi gündeme alınan üyeye 15 dakika konuşma süresi verilir.
MADDE:9
Bu yönerge hükümlerini Meclis Yürütme Kurulu uygular.
MADDE:10
Bu çalışma yönergesi Kadın Meclisi genel kurulunda kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.
MADDE:11
Bu yönerge hükümleri Etimesgut Kent Konseyi Çalışma ve Uygulama yönergesi doğrultusunda uygulanır.

 


 

Adres :Ahimesut Bulvarı No: 87 Etimesgut Ankara
Tel: + 90. 312 226 53 74     + 90 312 226 58 99   Faks: + 90 312 226 58 32

Basın yayın Müdürlüğü 2009