Ana Sayfa Fotoğraf Albümü Video Arşivi Görüş - Öneriler İletişim  
 
Çalışma Yönergesi

Etimesgut Kent Konseyi Gençlik Meclisi
Taslak Çalışma Yönergesi

1. BÖLÜM
Amaç – Kapsam

Amaç:

Madde - 1: Etimesgut Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma yöntemlerini belirlemektir.


Kapsam:

Madde  - 2: Etimesgut Kent Konseyi Gençlik Meclisinin kuruluşunu, amaçlarını ve çalışma ilkelerini kapsar.

            Etimesgut Kent Konseyi Gençlik Meclisi; yerel ve ulusal demokratikleşme sürecinde, gençlerin düşüncelerini açıkça söyleyebilmelerini, çözüm üretebilmelerini, karar alma mekanizmalarına aktif katılımlarını sağlar. Kendi sorunlarına sahip çıkmalarını özendiren, gönüllülük temelinde, kent konseyi bünyesinde yer alan organdır. Etimesgut Kent Konseyi Gençlik Meclisi ulusal ölçekte örgütlenmiş olan Ulusal Gençlik Parlamentosu ile iş birliği içerisinde örgütlenen demokratik bir oluşumdur.

           Etimesgut Kent Konseyi Gençlik Meclisi; gençlerin, meclis çatısı altında yaratılan uzlaşma ortamı içerisinde, dil, din, ırk, kültür, sınıf, eğitim ve cinsiyet farkı gözetmeksizin kentimizin sürdürülebilir gelişmesinin temelini oluşturacak politikaların hazırlanmasına ve öncelikli sorunların belirlenerek bunların çözüm önerilerinin üretilmesine ve uygulanmasına katkıda bulunmalarını sağlar.

 

2. BÖLÜM
Etimesgut Kent Konseyi Gençlik Meclisi
Amacı, İlkeleri, Oluşumu ve Organları

Amacı:

Madde – 3: Etimesgut Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin amacı;

a) Gençlerin, kent yönetiminde karar alma mekanizmalarına katılmalarını, gençlik ve kentle ilgili sorunların çözümünde sorun çözme anlayışı içerisinde aktif rol almalarını sağlamak,
b) Sürdürülebilir Kalkınma anlayışı içerisinde kente yönelik çalışmalar yürütmelerini sağlamak,
c) Kent gençliğini, ulusal, uluslararası ve kent düzeyinde kamu kurum/kuruluşlarının ve uluslararası kuruluşların ilgili mekanizmalarında temsil etmek ve bu amaca uygun aktiviteler düzenlemek,
d) Ulusal ve Uluslar arası sözleşmeler çerçevesinde yerel düzeyde gençlik haklarını korumak ve geliştirmek,
e) Gençlerin kentsel kimlik ve aidiyet bilincini geliştirmek,
f) Gençlerin, girişimci ve dinamik kimliklerini ön plana çıkararak, araştıran, üreten, topluma, ülkesine ve dünyaya yararlı bireyler olmalarını desteklemek ve bireysel üstünlüklerini geliştirmek,
g) Gençlerin, kentin bilimsel, teknolojik, sanatsal, sosyal ve kültürel etkinliklerinde rol almalarını sağlamak, insan hakları ve çevre konusunda duyarlılıklarını arttırmak,
h) Gençliğin dayanışma ve paylaşıma yönelik özeliklerini “ortaklık” bilinci içinde geliştirmek ve gençliğe birlikte çalışma alışkanlığı kazandırmak,
i) Gençlerin, dinamizmini ve enerjisini kanalize edeceği uğraş ve ilgi alanları yaratmak ve bu konuda diğer kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa etkinlikler gerçekleştirmek,
(ekleme yapılmak isteniyor mu?)

 

İlkeleri:

Madde – 4: Etimesgut Kent Konseyi Gençlik Meclisi çalışmalarını şu ilkeler çerçevesinde yürütür;


• Şeffaflık
Etimesgut Kent Konseyi Gençlik Meclisi çalışmalarının tümünde şeffaflık esas alınır. Yapacağı bütün etkinlikleri üyelerine duyurur, üyelerinin düşüncelerini alır ve katılımlarını sağlar. Bilgi paylaşımını tarafsız, koşulsuz ve eşit yapar.

• Temsil
Etimesgut Kent Konseyi Gençlik Meclisi, yerel yönetişim sürecindeki karar alma mekanizmalarında kent gençliği adına söz sahibi olan temsili yapıdır ve cinsiyet eşitliğini esas alır. Ancak Gençlik Meclisi siyasi ve ekonomik güçlerden ve bunlar doğrultusundaki fikirlerden bağımsız olup bu doğrultudaki hiçbir güç ile dikey ve yatay ilişki içine giremez.

• Gönüllülük
Etimesgut Kent Konseyi Gençlik Meclisi çalışmalarının tümünde gönüllülüğü esas alır. Kar amacı güden herhangi bir çalışma içerisine giremez. Kent içerisinde gençlerde gönüllülüğün gelişmesini ve yayılmasını teşvik eder.

• Bireysel Kapasite Gelişimi
Gençlerin bireysel kapasite gelişimini sağlayacak eğitsel, sosyal içerikli çalışmalar kent gençliğinin sesini yükseltecek ve her türlü politika oluşturma sürecinde gençlik boyutunun da dikkate alınmasını sağlar.

Sosyal Sorumluluk
Kentleşme sorunlarının artarak farklılaştığı günümüzde gençlerin çevrelerindeki sorunları sahiplenerek çözüm önerileri sunması, uygulama süreçlerine ve sonuçların takibine etkin katılımı, sosyal sorumluluk duygularının gelişimini sağlar.

• Kentin Yaşam Kalitesinin Arttırılması
Etimesgut Kent Konseyi Gençlik Meclisi, kentsel kalkınma politikalarına gençlik bakış açısı kazandıran öneriler geliştirir ve görüşlerini yerel yönetim birimlerine sunar.
• Sürdürülebilirlik
Etimesgut Kent Konseyi Gençlik Meclisinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için kurumsallaşma bir zorunluluktur. Diğer yerel gençlik meclisleri ve UGP ile iletişim bağlarını kurar, ortaklık geliştirir ve güçlendirir. Gençlik Meclisleri yeni katılımlara açıktır.

• Yönetişim
Etimesgut Kent Konseyi Gençlik Meclisi iyi yönetişim doğrultusunda yerel ortaklarla işbirliği içinde, kent kararlarının alınması ve uygulanması süreçlerinde kamuoyu oluşturulmasına katkıda bulunur.

• Çözümde Ortaklık
Etimesgut Kent Konseyi Gençlik Meclisi çalışmalarının tümü başta Etimesgut Kent Konseyi olmak üzere konuyla ilgili tüm yerel aktörler ile ortaklık anlayışı içerisinde gerçekleştirir.

• Aktif Katılım
Gerçekleştirilecek çalışmaların tümünde gençliğin karar alma aşamasında sonuçların takibine kadar tüm süreçlere aktif katılımı bir zorunluluktur. Çalışmaların tümünü farklı fikirlere saygı ve hoşgörü ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirir.

 

Oluşumu:

Madde – 5: Etimesgut Kent Konseyi Gençlik Meclisi 15- 26 yaşları arasındaki,


a) Üniversitelerin Öğrenci Konsey temsilcileri
b) Üniversite öğrenci topluluk/kulüp temsilcileri,
c) Lise Öğrenci Temsilcileri,
d) Sivil toplum kuruluşları gençlik temsilcileri,
e) Odaların Gençlik temsilcileri,
f) Çalışma Grubu temsilcileri, (Bireysel katılımcılar çalışma grubu içinde yer alır)
g) Kamu Kurumlarının Gençlik temsilcileri (SHÇEK, Gençlik Merkezleri, Mesleki Eğitim Merkezleri ve Halk Eğitim Merkezleri)
h) Mahalle gençlik temsilcilerinden oluşur.
i)    İlgili belediyede grubu bulunan siyasi parti Gençlik Kolları temsilcilerinden oluşur. 

 

Organları:

Madde – 6:Etimesgut Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin organları şunlardır;


A. Etimesgut Kent Konseyi Gençlik Meclisi Genel Kurulu
B. Etimesgut Kent Konseyi Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu
C. Etimesgut Kent Konseyi Gençlik Meclisi Danışma Kurulu
D. Etimesgut Kent Konseyi Gençlik Meclisi Çalışma Grupları
E. Etimesgut Kent Konseyi Gençlik Meclisi Genel Kurulu

  Etimesgut Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin en üst karar alma organıdır. Gençlik meclisi politikasını belirler. Görevi; meclis yürütme kurulu tarafından hazırlanan gündemi görüşmek, değerlendirmek, gerekli hallerde gündeme madde eklemektir.

  Etimesgut Kent Konseyi Gençlik Meclisi Genel Kurulu; Madde 5'te sayılan kurum ve kuruluşların bir kadın bir erkekten oluşan temsilcilerinin katılımı ile yılda en az 2 kez olağan toplanır. Genel Kurul temsilcilerinin katılımında kadın-erkek eşitliğinin sağlanması zorunludur. Genel Kurul toplantılarından en az 1'inin seçimli olması gereklidir. Gerektiğinde olağanüstü toplantı için Etimesgut Kent Konseyi Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu çağrısı veya Genel Kurul üyelerinin 1/3'ünün imzalı çağrısı ile toplanır. Gençlik Meclisi Genel Kurulu, kararlarını toplantıya katılanların oybirliği ile karar alır. Yürütme Kurulu Seçimlerinde ise oybirliği sağlanamadığı takdirde oyçokluğu ile karar alınır.

        Genel Kurulda, Meclis yürütme kurulu tarafından hazırlanmış olan gündem maddelerine, toplantıya katılan Gençlik Meclisi üyelerinin önerisi ve genel kurulun onayı ile madde eklenebilir.


B. Etimesgut Kent Konseyi Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu

 Genel Kurul tarafından belirlenen politikalar çerçevesinde Genel Kurul kararlarının 1 yıl boyunca uygulayıcı/yürütücü organıdır.

 Yürütme Kurulu, üye kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlar. Kent yönetiminde Gençlik Meclisi'ni temsil eder. En az 3 aylık raporlar ile çalışmaları değerlendirip üyelerine ve Ulusal Gençlik Parlamentosu'na bilgi verir. Gençlik meclisini yerel, ulusal ve uluslararası süreçlerde ilgili çalışma grupları ile istişare halinde temsil eder.

Genel kurul tarafından seçilen ve en az 1 yıl Gençlik Meclisi çalışmalarına katılmış, kadın erkek eşitliği gözetilerek en az 8 üyeden oluşan bir kuruldur. Bir kişi en fazla 2 defa seçilebilir.

Yürütme Kurulu en az 15 günde bir toplanır.


 

Adres :Ahimesut Bulvarı No: 87 Etimesgut Ankara
Tel: + 90. 312 226 53 74     + 90 312 226 58 99   Faks: + 90 312 226 58 32

Basın yayın Müdürlüğü 2009