Ana Sayfa Fotoğraf Albümü Video Arşivi Görüş - Öneriler İletişim  
 
Çocuk Meclisi Çalışma Yönergesi

ETİMESGUT KENT KONSEYİ

ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ


I. BÖLÜM
AMAÇ – KAPSAM – DAYANAK – TANIMLAR


AMAÇ

Madde 1: Etimesgut Kent Konseyi Çocuk Meclisinin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma yöntemlerini belirlemektir.


KAPSAM

Madde 2: Yönerge, Etimesgut Kent Konseyi Çocuk Meclisi’nin kuruluşunu, amaçlarını, oluşumunu, organlarını ve çalışma ilkelerini kapsar.DAYANAK

Madde 3: Bu yönerge, 5393 sayılı Belediye Kanununun 76. Maddesi gereğince, 8 Ekim 2006 tarih ve 26313 sayılı (6 Haziran 2009 tarih ve 27250 sayılı değişiklik) Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 12. ve 16. Maddelerine dayandırılarak hazırlanmıştır.

 

TANIMLAR
Madde 4: Bu Yönergenin uygulanmasında;

a)      Belediye: Etimesgut Kent konseyi oluşumuna yardım ve destek sağlayan Etimesgut Belediyesini,

b)      Kent Konseyi: Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşerilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmalarını,

c)      Çocuk Meclisi: Etimesgut Kent Konseyi Çocuk Meclisini,

d)      Başkan: Etimesgut Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanını,

e)      Başkan Yardımcısı: Etimesgut Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkan Yardımcısını,

f)        Sekreter: Etimesgut Kent Konseyi Çocuk Meclisi Sekreterini,

g)      Çalışma Grupları: Etimesgut Kent Konseyi Çocuk Meclisi Çalışma Gruplarını,

h)      Yürütme Kurulu: Etimesgut Kent Konseyi Çocuk Meclisi Yürütme Kurulunu,

i)        Genel Kurul: Çocuk Meclisi Genel Kurulunu,

j)        Danışma Kurulu: Etimesgut Kent Konseyi tarafından görevlendirilmiş Danışmanları,

k)      Seçim Komisyonu: Çocuk meclisinde çocuklar arasındaki seçimi organize eden ve çocuk meclisi genel kurulunda seçilen meclis organını ifade eder.

 

II. BÖLÜM

ETİMESGUT KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ
TANIMI, AMACI, OLUŞUMU VE ORGANLARI


TANIMI


Madde 5:
Etimesgut Kent Konseyi Çocuk Meclisi, Etimesgut Kent Konseyi’nin ilkeleri doğrultusunda, şehirde yaşayan çocukların, kent yönetimine aktif katılımını sağlamak ve bunu yapacak düzeye gelebilmelerine katkı vermek için oluşturulan bir yapıdır.

 

AMACI


Madde 6:
Etimesgut Kent Konseyi Çocuk Meclisinin amacı;

Etimesgut Kent Konseyi Çocuk Meclisi Etimesgut’ta yaşayan çocukların problemlerini, taleplerini ifade etmelerini ve çözümünde aktif rol almalarını, içinde yaşadığı ülkesini, milletinin manevi ve ahlaki değerlerini, örf ve adetlerini düşünebilmelerini ve geleceklerine güvenle bakabilmelerini amaçlar,

Kentte yaşayan çocukların özgür düşünen, sorgulayan, eleştiren ve yaşadıkları şehirde olumlu yönde değişmesini istedikleri hususlardaki kararlara inisiyatif alarak katılan bireyler olarak yetişmesine katkı vermeyi amaçlar,

Çocukların çevre bilincini geliştirmeyi amaçlar,

Etimesgut çocuklarını, şehir düzeyinde, ulusal ve uluslararası alanlarda temsil etmeyi amaçlar,

Çocukların kendi haklarının bilincinde olmalarını sağlayarak, insan hak ve özgürlüklerine saygılı bireyler olarak yetişmelerine katkı vermeyi amaçlar,

Çocukların boş zamanlarını yararlı olarak geçirecekleri etkinlikler düzenleyip, her eğitim ve gelir düzeyindeki ailelerden gelen çocukların kaynaşmalarını ve paylaşmalarını sağlamayı amaçlar,

Çocuk meclisi; miting, form, açık-kapalı alan toplantıları, şölenler, kampanyalar, süreli, süresiz yayınlar ve benzeri faaliyetler düzenleyebilir,

Milli bayramlarda resmigeçit törenlerine katılabilir,

Çocuk meclisi Belediye Meclisine tavsiye kararları sunabilir.

 

 

OLUŞUMU

Madde 7: Etimesgut Kent Konseyi Çocuk Meclisi aktif üyeler ve katılımcı üyelerden oluşur. Aktif üyeler, Etimesgut Belediyesi sınırları içerisindeki her kurumu temsilen 1 kişi olarak belirlenir. Genel Kurul’da oy kullanma hakları vardır.

Aktif Üyeler: 7 – 14 yaş arasındaki aşağıdaki temsilcilerdir:

Etimesgut Kent Konseyi Çocuk Meclisi Üyeleri seçimli Genel Kurul’dan 1 ay önce belirlenir.

a)      İlçemizdeki İlköğretim Okullarından 3 temsilci

b)      Kent Konseyi Etkinliklerine katılan veya Kent Konseyi Hizmetlerinden (Konservatuar Faaliyetleri ve Korolar, Etüt Hizmetleri, İzcilik, Kütüphane Hizmetleri, İnternet Bilgi-Erişim Hizmetleri, Sportif Hizmetler) Yararlanan 7 Temsilci

c)      İlçemizdeki İlköğretim Okullarından veya İlçemizdeki Özel Eğitim Kurumlarından Engelli (Otopedik, İşitme, Görme, Zihinsel) 1 Temsilci

Katılımcılar: Bireysel katılımcılardır. Bireysel katılımcılarda yaş sınırı yoktur. Çocuk Meclisi toplantılarında söz hakları vardır, oy kullanma ve seçilme hakları yoktur. Çalışma gruplarında faaliyet gösterebilirler, proje ve etkinliklere katılabilirler. Bilgi amaçlı üye formu doldurmak zorundadırlar.

ORGANLAR

Madde 8: Etimesgut Kent Konseyi Çocuk Meclisi’nin organları şunlardır:
a) Çocuk Meclisi Genel Kurulu
b) Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu
c) Çocuk Meclisi Çalışma Grupları
d) Çocuk Meclisi Danışmanlar Kurulu

ÇOCUK MECLİSİ GENEL KURULU

Madde 9:

a)      Aktif üyelerden oluşur. Çocuk Meclisi’nin en yetkili organıdır. Görevi, Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan gündemi görüşmek, değerlendirmek, gerekli hallerde gündeme madde eklemek, yönerge değişikliği yapabilmek ve gerekli kararları almaktır.

b)      Çocuk Meclisi Genel Kurulu, yılda en az 1 kez üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Birinci toplantıda salt çoğunluk sağlanamazsa en az 7 gün sonra yapılacak ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak 2. Toplantıdaki katılımcı üye sayısının yürütme kurulu üye tam sayısının iki katından fazla olması gerekir. Genel Kurul, kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Gerektiğinde, Çocuk Meclisi Danışmanlar Kurulu veya Yürütme Kurulu çağrısı ile olağanüstü toplanır.

c)      Çocuk Meclisi Seçimli Genel Kurulu, Kent Konseyi Genel Kurulu’na paralel olarak gerçekleştirilir.

d)      Çocuk Meclisi üyelerinin Seçimli Genel Kurul’da oy kullanabilmeleri için, seçim tarihinden 1 aydan önce, Çocuk Meclisi üyesi olması gerekmektedir.

e)      Çocuk Meclisi toplantıları, Çocuk Meclisi Başkanı, Başkan Yardımcısı veya Sekreter tarafından yönetilir.

 

ÇOCUK MECLİSİ YÜRÜTME KURULU

Madde 10:

a)Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu en az 11 asil ve 11 yedek üyeden oluşur, Başkan, Başkan Yardımcısı ve Sekreterini kendi içerisinde seçer.

b) Çocuk Meclisi Başkanı Yürütme Kurulu Başkanı’dır. Başkanın bulunmaması halinde Başkan Yardımcısı, o da yoksa Sekreter Yürütme Kuruluna başkanlık eder. Hiçbiri yoksa Yürütme Kurulu toplantısı ertelenir.

c) Çocuk Meclisi Başkanı bir kez başkan seçilebilir.

d) Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu’nun görev süresi ilk dönem için 2, ikinci dönem seçimlerinde 3 yıl’dır

e) Yürütme Kurulu, en az ayda 1 sefer olmak üzere Etimesgut Kent Konseyi binasında toplantılarını gerçekleştirir. Aldığı kararları toplantı tutanaklarına işler ve üyelere Çocuk Meclisi Sekreteri aracılığıyla duyurur.

f) Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu üyelerinin görev süresi içinde yaş hadlerini aşmaları görevlerini etkilemez.

g) Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu toplantılarına, yazılı mazereti olmaksızın üst üste 3 kez katılmayan Yürütme Kurulu üyesinin üyeliği düşer. Üyeliği düşen Yürütme Kurulu üyesi yerine oy sıralamasına göre ilk yedek üye alınır.

h) Yürütme kurulunda herhangi bir sebeple görevinden ayrılan üye, eğer Çocuk Meclisi Başkanı ise, yerine Başkan Yardımcısı getirilir. Görevinden ayrılan üye eğer Çocuk Meclisi Başkan Yardımcısı veya Sekreter ise; ilk olarak Yürütme Kurulu asil üyeleri arasından biri seçilir. Eksilen Yürütme Kurulu üyesi yerine, oy sırlamasına göre yedek üyeler alınır.

i) Asil ve Yedek tüm Yürütme Kurulu üyelerinin ayrılması ve dağılması halinde, Kent Konseyi Yürütme Kurulu kararı ile olağanüstü seçimli Genel Kurul toplantısı yapılır.

 

ÇOCUK MECLİSİ BAŞKANI

Madde 11: Görev ve Yetkileri;

a) Etimesgut Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı, Etimesgut Kent Konseyi Genel Sekreteri ve Danışma Kurulu ile sürekli iletişim halinde olur, Çocuk Meclisi çalışmaları hakkında bilgi verir.

b) Etimesgut Kent Konseyi Çocuk Meclisi Yürütme Kuruluna başkanlık eder.

c) Etimesgut Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı, görev ve yetkilerini kullanırken tüm üyelere karşı sorumludur, eylem ve işlemlerinde üyeleri ve onların düşüncelerini dikkate alır.

 

ÇOCUK MECLİSİ BAŞKAN YARDIMCISI

Madde 12: Görev ve Sorumlulukları;

a) Başkan Yardımcısı, Yürütme Kurulu’nun ve Başkanın verdiği görevleri yerine getirir.

b) Çalışma Gruplarına kolaylaştırıcı destek sağlar. Çalışma Gruplarında temsilci ya da üye olarak görev alabilir.

c) Başkanın olmadığı durumlarda Çocuk Meclisi Başkanı’nın görev ve sorumluluklarını yerine getirir.


ÇOCUK MECLİSİ SEKRETERİ

Madde 13: Görev ve Sorumlulukları;

a) Çocuk Meclisi Sekreteri başkan ve başkan yardımcısının kendisine verdiği görevleri yerine getirir ve başkan ve yardımcısının olmadığı yürütme kurulu toplantılarına başkanlık eder ve kolaylaştırıcılık görevini yerine getirir.

b)Yürütme Kurulu toplantılarında alınan kararları tutanağa geçirir, Etimesgut Kent Konseyi Sekretaryasına iletir ve takibini yapar.


ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA GRUPLARI

Madde 14:

a) Çocuk Meclisi daimi ve geçici çalışma grupları, Çocuk Meclisi amaçlarına uygun olacak şekilde, çocukların talepleri doğrultusunda, Yürütme Kurulu kararı ve Danışma Kurulu kolaylaştırıcılığı ile oluşturulur.

b) En az 5 kişiden oluşan bir çalışma grubu yürütme kurulunun onayıyla aktif olarak göreve başlar. Kendi içerisinde 1 temsilci ve 1 raportör belirler. Temsilci ya da raportör değişimi sekretere bildirilir.

c) Çalışma Grupları Temsilcileri; yaptığı toplantı, proje ve etkinliklerle ilgili olarak Yürütme Kuruluna sürekli bilgi verir.

d) Çalışma Grupları raportörleri, Çalışma Gruplarının sekretaryasını yürütür. Toplantı tutanakları ve raporlarını hazırlar. Toplantılara mazeret bildirmeden üst üste 3 kez katılmayan çalışma grubu üyelerini tespit eder, Çalışma Grubu Temsilcisi ve Sekreter’e bildirir.

e) Çocuk Meclisi amaçları doğrultusunda çalışmayan,  katılımcı ve paylaşımcı rol almayan, toplantılar yapmayan, üyeleri dağılan daimi veya geçici çalışma grupları, Yürütme Kurulu kararı ile kapatılır. Ayrıca, görevini tamamlayan geçici çalışma grupları, yine Yürütme Kurulu kararı ile kapatılır.

 

 

ÇOCUK MECLİSİ DANIŞMANLAR KURULU

Madde 15:

a) Çocuk Meclisi danışmanlığını yürütür ve projeler için gerekli uzmanlardan oluşur.

b) Danışma Kurulu üyeleri; Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu üyelerinin isteği ve Etimesgut Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun onayı ile belirlenir. (Eğitimci, Sosyolog, Psikolog, Hukukçu, Çevreci, Ekonomist, Basın Yayıncı, vb.)

c) Danışma Kurulu üyeleri, Çocuk Meclisi’nin Genel Kurulunda divan üyesi olabilir, gerektiğinde Çocuk Meclisi’nin Yürütme Kurulu toplantılarına katılabilir. Toplantılarda söz hakları vardır. Ancak oy verme hakları yoktur.

d) Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu, Genel Kurul toplantı gündemlerini Danışmanlar Kurulu ile birlikte belirleyebilir.  

f) Çocuk Meclisi Danışmanlar Kurulu toplantısı, Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu talebi doğrultusunda ve Etimesgut Kent Konseyi Başkanlığı’nın gerekli gördüğü durumlarda yapılır.


III. BÖLÜM
SEÇİM ESAS VE USULLERİ

Madde 16: Çocuk Meclisi seçim esas ve usulleri şunlardır:

a)      Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu’nun Genel Kurul toplantısında gizli oy sistemi ile tek oy pusulasında yazılarak seçilir.

b)      Yürütme Kurulu için en yüksek oyu alan 11 asil, 11 yedek üye olarak seçilir.

c)      Yürütme Kurulu ilk toplantısında kendi içinden 1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı ve 1 Sekreter seçer.

IV. BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 17: Çocuk Meclisi; toplantı gündemlerindeki konular ile ilgili olarak uygun gördüğü kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerini toplantılara davet eder.


Madde 18: Çocuk Meclisi kararları, Etimesgut Kent Konseyi Sekreteryası tarafından halka ve basına duyurulur.


Madde 19: Çocuk Meclisi üyeleri hiçbir siyasi partinin propagandası ve savunuculuğunu yapamaz. Çocuk Meclisi her siyasi partiye eşit uzaklıktadır.

ÜYE OLMA
Madde 20: Yeni üyeler, öncelikle üye kayıt formunu doldurmalıdır. Üyeliklerin kabulü, üye kayıt formu doldurulduktan ve Meclis Yürütme Kurulu’nda görüşüldükten sonra, Etimesgut Kent Konseyi Genel Sekreterliği’nin onayı ile gerçekleşir.

ÜYELİKTEN AYRILMA
Madde 21:
Çocuk Meclisi üyeliği, üyenin isteği ile sona erer. Üye dilediği anda Yürütme Kurulu Başkanlığına yazılı olarak ayrılma isteğini belirtmekle üyelikten ayrılmış sayılır.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Madde 22:
Etimesgut Kent Konseyi ve Çocuk Meclisi Çalışma Yönergesi hükümlerine aykırı davrananlar ilk seferinde uyarılıp ikincide üyelikten çıkarılır.

YÖNERGE DEĞİŞİKLİĞİ
Madde 23: Çocuk Meclisi yönergesi Genel Kurula katılan üyelerin salt çoğunluğu ile değiştirilir. Etimesgut Kent Konseyi Yürütme Kurulunun onayına sunulur.


V. BÖLÜM
YÜRÜTME


Madde 24: Bu yönerge hükümlerini Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu yürütür.


VI. BÖLÜM
 YÜRÜRLÜKMadde 25:
Bu yönerge hükümleri, Etimesgut Kent Konseyi Yürütme Kurulunun onayı ile 23.04.2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir.


GEÇİCİ MADDE 1: Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu seçilinceye kadar toplantı gündem ve tarihi, Etimesgut Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından belirlenir ve yürütülür.  Genel Kurul hazırlıkları, Etimesgut Kent Konseyi Genel Sekreterliği tarafından yürütülür.

 


You need to upgrade your Flash Player to version 8 or later.
 

Adres :Ahimesut Bulvarı No: 87 Etimesgut Ankara
Tel: + 90. 312 226 53 74     + 90 312 226 58 99   Faks: + 90 312 226 58 32

Basın yayın Müdürlüğü 2009