Ana Sayfa Fotoğraf Albümü Video Arşivi Görüş - Öneriler İletişim  
 
Kent Konseyi Yönetmeliği

ETİMESGUT KENT KONSEYİ

ÇALIŞMA VE UYGULAMA YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

Madde 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Etimesgut Kent Konseyinin çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

 

Kapsam

Madde 2 - (1) Bu Yönerge Etimesgut Kent Konseyinin kuruluşunun; amaçlarını, oluşumunu, organlarını ve çalışma ilkelerini kapsar.

 

Dayanak

Madde 3  -  (1) Bu yönerge; Türkiye’nin taraf olduğu Uluslar arası anlaşmalara Ulusal Yasalara, 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun Kent Konseyini düzenleyen 76 ncı maddesine, 08.10.2006 tarih ve 26313 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Kent Konseyi yönetmeliğinin değişen maddeleri hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımı

Madde 4  - (1) Bu Yönergenin uygulanmasında;

        a)Belediye: Etimesgut Belediyesini,

      b)Etimesgut Kent Konseyi: Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmalarını,

        c)Kent Konseyi Başkanı: Etimesgut Kent Konseyinin en üst yöneticisini, aynı zamanda yürütme kurulu başkanını,

        ç)Genel Kurul: Kent Konseyi Genel Kurulunu,

        d)Temsilciler: Etimesgut Kent Konseyi oluşumuna katılma kararı alan kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşlarının, üniversitelerin, sendikaların, noterlerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin ve siyasi partilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının temsilcileri ve diğer ilgililerini,

        e)Genel Sekreter: Etimesgut Kent Konseyi Genel Sekreterini,

        f)Yürütme Kurulu: Etimesgut Kent Konseyi Genel Kurulunda seçilmiş Yürütme Kurulunu,

       g)Meclisler: Kadın, Gençlik, Engelli ve Çocuk Meclisini,

       h)Çalışma Grupları: Kentteki her sektörün Kent Konseyin de temsil edilmesini ve çok ortaklık proje uygulamalarına ve faaliyetlerine katılımı sağlayan çalışma gruplarını

        ı)Yönetişim: Saydamlık, hesap verebilirlilik, katılım, çalışma uyumu, yerindenlik ve etkinlik gibi kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını,

        i)Yerel Gündem 21 Programı(YG21): Birleşmiş Milletler Rio Yeryüzü Zirvesinde 1992 yılında kabul edilen ve 21 inci yüzyılın gündemini belirleyen Gündem 21 başlıklı Eylem Planının 28 inci bölümü uyarınca, yerel yönetimlerin öncülüğünde, sivil toplumun ve diğer ortakların, birlikte kendi sorunlarını ve önceliklerini belirleyerek, kentleri için Yerel Gündem 21 olarak adlandırılan 1997 yılından itibaren uygulanan Türkiye Yerel Gündem 21 Programını ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

ETİMESGUT KENT KONSEYİ

Amacı, Oluşumu, Görevleri ve Çalışma İlkeleri

 

Amacı

Madde 5 - Etimesgut Kent Konseyi kent hayatında; kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesini, kentin hak ve hukukunun korunmasını, kent planlanması, sürdürülebilir kalkınma ve çevreye duyarlılık konularının işlenmesini, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeyi, yerel yönetimlere ve karar alma süreçlerine halkın katılımını sağlamayı, kent ve yaşam kalitesini geliştirmeyi, bu planların hayata geçirilmesini sağlamayı, yerel demokrasinin gelişimi ve yerleşimine katkıda bulunmayı amaç edinmiştir.

 

Oluşumu

Madde 6 - (Değişik Madde:06/06/2009-27250 S.R.G Yön./1. mad.)

(1)   Etimesgut Kent Konseyi, mahalli idareler genel seçim sonuçlarını izleyen 3 ay içinde, 9. madde de belirtilen üyelerden oluşur.

(2)   Etimesgut Kent Konseyi Genel Kurulu ilk toplantısını yapmak üzere belediye başkanının çağrısı ile toplanır. Belediye başkanının başkanlığında toplanan genel kurul, toplantıyı idare etmek üzere üyeleri arasından en az 3 kişiden oluşan divan kurulunu seçer.

(3)   Divan kurulunun oluşturulmasından sonra, kent konseyi yürütme kurulu ve kent konseyi başkanı seçilir.

 

Etimesgut Kent Konseyinin Görevleri

Madde 7 - Etimesgut Kent Konseyinin görevleri şunlardır;

   a)Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşehrilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak,

   b)(Değişik bend: 06/06/2009 - 27250 S.R.G Yön./2. mad.) Sürdürülebilir gelişmenin sağlanması ve bu konuda ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik planların hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak,

   c)Kente ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturmasına katkıda bulunmak,

   ç)Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek,

   d)Kentin kimliğine ilişkin tarihi, sosyal, bilimsel, sanatsal, kültürel, çevresel ve benzeri değerlere ilişkin önceliklerini belirleyip sahip çıkmak ve geliştirmek,

   e)Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak,

   f)Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemek,

   g)Etimesgut lobisi oluşturularak ilçemizi yurt içinde ve yurtdışında tanıtmak

   ğ)Sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak,

   h)Yerel, ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla projeler hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak

   ı)Üniversite ve İşadamları arasında işbirliğinin artırılmasına katkıda bulunmak,

   i)Eğitim, bilim, sanat, kültür, bilgi, derleme ve değerlendirme merkezleri kurmak, ulusal ve uluslar arası kongre, sempozyum, ihtisas fuarları, panel konferans gibi tanıtıcı, üretici, eğitici, geliştirici ve katılımcı toplantılar düzenlemek ve girişimlerde bulunmak,

   j)Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak,

   k)Kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunmak,

   l)Kent konseyinde oluşturulan görüşlerin değerlendirilmek üzere ilgili belediyeye gönderilmesini sağlamaktır.

 

Çalışma İlkeleri

Madde 8 - (1) Etimesgut Kent konseyi, aşağıdaki ilkeler temelinde çalışmalarını sürdürür.

       a) YG21 süreci kapsamında, kentine sahip çıkma, aktif katılım ve çözümde ortaklık ilkelerinin bütünlüğünde, kentlerin yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunmak,

       b) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milletler Zirveleri ile diğer uluslar arası sözleşmelerde kent ve kent yaşamına yönelik temel ilkeleri hayata geçirmek,

       c) Kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini ön planda tutmak,

      ç) Kent konseyi, uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözeterek, tarafsız bir yaklaşımla görüş ve önerilerini oluşturmak,

       d) Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak,

     e) Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma kültürünü benimsemektir.

 

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kent Konseyi Üyeliği ve Organları

(Değişik Başlık: R.G.6/6/2009-27250)

 

Kent Konseyi Üyeliği

Madde 9: (Başlığı ile değişik: R.G. 6/6/2009-27250)

(1) Etimesgut Kent konseyi; merkezi yönetimi, yerel yönetimi, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını ve sivil toplumu ortaklık anlayışı ile buluşturmak üzere aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur:

    a)Mahallin en büyük mülki idare amiri veya temsilcisi,

    b)Belediye başkanı veya temsilcisi,

    c)Sayısı 10'u geçmemek üzere, kaymakamlar tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri,

    ç)Belediye başkanının çağrısı üzerine toplanan mahalle muhtarlarının toplam muhtar sayısının yüzde 30'unu geçmemek ve 20'den az olmamak üzere kendi aralarından seçecekleri temsilcileri,

    d)İlçe teşkilatını kurmuş olan siyasi partilerin temsilcileri,

    e)Üniversitelerden ikiden fazla olmamak üzere en az bir temsilci, üniversite sayısının birden fazla olması durumunda her üniversiteden birer temsilci,

    f)Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, baroların ve ilgili dernekler ile vakıfların temsilcileri,

    g)Etimesgut Kent konseyince kurulan meclis ve çalışma gruplarının birer temsilcisi.

 

Organları

Madde 9 - (1) Kent konseyi aşağıdaki organlardan oluşur:

       a) Genel Kurul

       b) Yürütme Kurulu

       c) Meclisler ve Çalışma Grupları

       ç) Kent konseyi Başkanı (Ek bend: 06/06/2009 - 27250 S.R.G Yön./4. mad.)

Genel Kurul

Madde 10 - (Değişik madde: 06/06/2009 - 27250 S.R.G Yön./5. mad.)

    (1) Genel kurul, Etimesgut Kent Konseyinin en yetkili organı olup 9. maddede sayılan üyelerden oluşur. Genel kurul, her yıl ocak ve eylül aylarında yapacağı iki toplantıdan az olmamak üzere, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır.

    (2) Genel kurula kent konseyi başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmaması halinde yürütme kurulunun en yaşlı üyesi toplantıya başkanlık eder.

    (3) Genel kurul; yürütme kurulunun, meclislerin ve çalışma gruplarının seçim ve çalışma esaslarını, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, çalışma yönergesi ile belirler.

 

Yürütme Kurulu

Madde 11 - (1) (Değişik fıkra: 06/06/2009 - 27250 S.R.G Yön./6. mad.) Etimesgut Kent Konseyi Yürütme kurulu, genel kurul tarafından birinci dönem için iki, ikinci dönem için üç yıl görev yapmak üzere seçilen, kadın ve gençlik meclis başkanlarının da yer aldığı en az yedi kişiden oluşur. Yürütme kuruluna kent konseyi başkanı, bulunmaması halinde yürütme kurulunun en yaşlı üyesi başkanlık eder.

       (2) Etimesgut Kent Konseyi Yürütme Kurulu, genel kurulun gündemini tespit eder ve genel kurul tarafından oluşturulan görüşleri ilgili belediyeye sunar ve uygulamayı izler.

 

Kent Konseyi Başkanı

Madde 11/A - (Ek madde: 06/06/2009 - 27250 S.R.G Yön./7. mad.)

    (1) Etimesgut Kent Konseyi başkanı genel kurul tarafından seçilir. Kent konseyi başkanının görev süresi, yürütme kurulunun görev süresiyle paralel olmak üzere ilk dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıldır.

    (2) Etimesgut Kent Konseyi başkanının seçimi için ilk oylamada üye tamsayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu aranır. İkinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü tur oylama yapılır. Üçüncü oylamada en fazla oyu alan aday, başkan seçilmiş olur.

    (3) Etimesgut Kent Konseyi başkanının seçimi, kent konseyinin ilk toplantısının birinci birleşimde tamamlanır.

    (4) Etimesgut Kent Konseyi başkanının izin, hastalık veya başka bir sebeple görevi başında bulunmadığı hallerde, bu süre içinde kendisine yürütme kurulunun en yaşlı üyesi vekalet eder.

 

Meclisler ve Çalışma Grupları

Madde 12 - (1)Etimesgut Kent Konseyi, görev alanına giren konularda meclis ve çalışma gurupları oluşturabilir.

     (2)Meclislerin ve çalışma gruplarının çalışma usul ve esasları genel kurulca belirlenir.

     (3)Meclislerde ve çalışma guruplarında oluşturulan görüşler, kent konseyi genel kurulunda görüşülerek kabul edildikten sonra değerlendirilmek üzere ilgili belediye meclisine sunulur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Toplantı ve Görüşme Usulü

Madde 14 - (1) Etimesgut Kent Konseyi organları, çalışma yönergelerinde belirlenen yer ve zamanlarda üye tam sayısının salt çoğunluğu ile olağan olarak toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oylamada eşitlik çıkması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

(2) Genel kurul, yürütme kurulu başkanı tarafından doğrudan veya 9. maddede öngörülen katılımcı sayısının üçte birinin teklifi üzerine olağan üstü toplantıya çağırılabilir.

 

Görüşlerin İlanı

Madde 15 - (1) Etimesgut Kent Konseyi genel kurulunca oluşturulan görüşler, belediye meclisinin ilk toplantısında değerlendirildikten sonra belediye tarafından kent konseyine bildirilir ve uygun araçlarla kamuoyuna duyurulur.

 

Genel Sekreterlik

Madde 15/A - (Ek madde: 06/06/2009 - 27251 S.R.G Yön./8. mad.)

    (1) Etimesgut Kent Konseyi genel sekreteri, belediye başkanı tarafından önerilen üç aday arasından yürütme kurulu tarafından seçilir.

    (2) Etimesgut Kent Konseyi genel sekreteri, 7 inci maddede belirtilen görevlerin yerine getirilmesini koordine eder. Meclisler, çalışma grupları ve benzeri yapılar arasındaki çalışma uyumunu ve koordinasyonu sağlar.

    (3) Etimesgut Kent Konseyi Genel sekreteri, kent konseyi başkanına ve yürütme kuruluna karşı sorumludur.      

Sekreterya Hizmetleri

Madde 16 - (1) Etimesgut Kent Konseyinin sekreterya hizmetleri, ilgili belediye tarafından önerilecek ve yürütme kurulu tarafından kabul edilecek görevliler tarafından yerine getirilir.

         (2) (Değişik fıkra: 06/06/2009 - 27250 S.R.G Yön./9. mad.) Sekreterya hizmetlerini yürüten personel, bu çalışmalarında genel sekretere karşı sorumludur.

 

Yönerge Çıkarma

Madde 17- (1) Etimesgut Kent konseyi genel kurulu bu İç Bakanlığının Yönetmeliğine aykırı olmamak kaydıyla uygulama yönergeleri çıkarabilir.

 

Etimesgut Kent Konseyinin Mali Yapısı

 

Belediyeye Sunulacak Tahmini Bütçe Planı

Madde 18 - (Ek madde: 06/06/2009 - 27251 S.R.G Yön./10. mad.)

(1)   Belediyeler kent konseylerine, bütçelerinde ödenek ayırmak suretiyle ayni ve nakdi yardım yapar ve destek sağlar.

(2)   Meclisler ve Çalışma Grupları yıl içinde yapmayı düşündüğü yıllık faaliyet raporlarını Kent konseyi genel sekreterliğine sunar.

(3)   Genel Sekreter Faaliyet Raporlarını bir dosya halinde yürütme kuruluna sunar.

(4)   Yürütme Kurulu Faaliyet Planlarını inceleyerek görüşülmek üzere genel kurula aktarır.

(5)   Genel Kurul Faaliyet Raporlarını onayladıktan sonra ilk toplantıda görüşülmek üzere belediye meclisine iletir.

(6)   Belediye Meclisinin bütçeyi kabulü halinde, gelirler bir ulusal bankada açılacak Kent Konseyi hesabında toplanır. Harcamalar için hesaptan para çekme yetkisi Etimesgut Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı ve Genel Sekreterin müşterek imzası ile gerçekleştirilir.

 

Diğer Kaynaklar

Madde:18/A

(1)   Yerel, Ulusal ve Uluslar arası Projelerden Gelen Gelirler

(2)   Bağış ve Diğer Gelirler (Konser, Tiyatro, Gösteri vb.)

 

 

Giderler

Madde: 18/B

(1) Proje Giderleri: Yerel, Ulusal ve Uluslar arası Projelerde kullanılan giderler

(2) Basın Yayın, Tanıtım ve Temsil Giderleri: Kent Konseyinin temsil edileceği programların Giderleri (Yol, Konaklama, Harcırah, Tanıtıcı Materyaller vs.)

(3) Sosyal, Kültürel Yardım Giderleri: Burs, Kırtasiye, Giyim vs. 

(4) Genel Giderler: Toplantı, İaşe, Eğitim, Festivaller, Şehir içi Etkinlikler, Geziler vb.

 

Geçici Madde - (1) YG21 Programının uygulandığı yerlerde, kent konseyi veya benzeri adlarla oluşturulmuş yapılanmalar bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilir. Kent konseyi bulunmayan belediyelerde ilk toplantı, belediye başkanının çağırısı ile yapılır.

       (2) Kent konseyi ve benzeri adlarla oluşturulmuş mevcut yapılanmalara ve ilk toplantıya ilişkin işlemler bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde tamamlanır.

(3)   Kent konseyi ilk toplantısını, belediye başkanının çağrı yazısında bildirilen gündemle, ilan edilen yer ve tarihte yapar. Bu toplantıda yürütme kurulu oluşturulur.

Yürürlük

Madde 17 - (1) Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 18 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.


 

Adres :Ahimesut Bulvarı No: 87 Etimesgut Ankara
Tel: + 90. 312 226 53 74     + 90 312 226 58 99   Faks: + 90 312 226 58 32

Basın yayın Müdürlüğü 2009