Ana Sayfa Fotoğraf Albümü Video Arşivi Görüş - Öneriler İletişim  
 
Kent Konseyi Çalışma Yönergesi

ETİMESGUT KENT KONSEYİ ÇALIŞMA VE UYGULAMA YÖNERGESİ
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
MADDE 1-  Etimesgut Kent Konseyi, kent hayatında; kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, kent planlanması,  sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışan, kent ve yaşam kalitesini geliştiren, bir toplu girişim ve bir yerel demokratikleşme ve kalkınma projesidir.
Yaşadığımız kentin tarihi, kültürel, doğal vb. değerlerine sahip çıkmak, yerel yönetimlerin karar alma süreçlerine daha fazla kesimin katılımını sağlamak, çalışmalarını denetleyebilmek, sosyal hukuk devleti anlayışına katkıda bulunmak ve Etimesgut’u dil, din, ırk, sınıf, cinsiyet ayrımı gözetmeden birlikte yönetmek, daha katılımcı, daha uygar bir yapı oluşturmak, kentlilik bilincini ve kültürünü geliştirmek, kentin kalkınma ve gelişimine katkıda bulunacak planların hayata geçirilmesini sağlamaya çalışmaktır.
Bu Yönerge Etimesgut Kent konseyinin ve katılımcı yapıların oluşumunu, organlarını, yönetim ilkelerini,  görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.
Hukuki Dayanak
MADDE 2-  Bu Yönerge; Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası antlaşmalara, Ulusal Yasalara,  3.7.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun Kent Konseyini düzenleyen 76 ncı maddesine,  08.10.2006 tarih ve 26313 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik ve 06.06.2009 ve 27250 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kent Konseyi Yönetmeliğinin değişen maddeleri hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3- Bu Yönergede geçen;
a) Belediye: Etimesgut Belediyesini,
b) Kent Konseyi:  Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sivil toplumun ve ortaklık anlayışıyla, hemşerilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmalarını, Etimesgut Kent konseyini,
c) Kent Konseyi Başkanı: Etimesgut Kent Konseyinin en üst yöneticisini, aynı zamanda Yürütme Kurulu Başkanını,
ç) Genel Kurul: Kent Konseyi Genel Kurulunu
d) Yürütme Kurulu: Kent Konseyi Yürütme Kurulunu,
e) Meclisler ve Çalışma Gurupları: Kadın ve gençlik meclisleri başta olmak üzere kent konseyinin görev alanlarında, yönetişim anlayışına dayalı ve sürdürülebilir kalkınma içinde çeşitli toplum kesimlerinin kent yönetimine katkıda bulunmalarını, kaliteli ve yaşanabilir bir kentin yönetiminde aktif rol almalarını hedefleyen ve gönüllülük esasında oluşmuş ortak yapıları,
f) Temsilciler: Kent konseyi oluşumuna katılma kararı alan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, üniversitelerin, sendikaların, noterlerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin ve siyasi partilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının temsilcileri ve diğer ilgilileri,
g) Genel Sekreter: Kent Konseyi Genel Sekreterini
h) Yerel Gündem 21 Programı ( YG 21): Birleşmiş Milletler Rio Yeryüzü Zirvesinde 1992 yılında kabul edilen ve 21 inci yüzyılın gündemini belirleyen Gündem 21 başlıklı Eylem Planının 28 inci bölümü uyarınca, yerel yönetimlerin öncülüğünde, sivil toplumun ve diğer ortakların, birlikte kendi sorunlarını ve önceliklerini belirleyerek, kentleri için Yerel Gündem 21 olarak adlandırılan 1997 yılından itibaren uygulanan Türkiye Yerel Gündem 21 Programını,
i) Yönetişim: Saydamlık, hesap verebilirlik, katılım, çalışma uyumu, yerindelik ve etkinlik gibi kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını,
j) YG21: Yerel Gündem 21’i 
   ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kent Konseyinin amacı, oluşumu, görevleri ve çalışma ilkeleri
Kent Konseyinin amacı: Sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir kent oluşturma amacı ile kent sorunlarını ele almak, yerel yönetimlere ve karar alma süreçlerine halkın katılımını sağlamak, kentin kalkınma, gelişim ve eylem planlarını hazırlamak, bu planların hayata geçirilmesini sağlamak, yerel demokrasinin gelişim ve yerleşimine katkıda bulunmak.
Kent Konseyinin Oluşturulma Biçimi:
Madde 4- Etimesgut İlçesi’nde oturan ve ilçenin gelişimine katkıda bulunmak isteyen bireyler Etimesgut Kent Konseyi’nin üyesi olma hakkına sahiptir. Üyelerin etkin görevler üstlenmeleri esastır.. Kent Konseyi aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur:

 a) Mahallin en büyük mülki idare amiri veya temsilcisi,
 b) Belediye başkanı veya temsilcisi,
 c) Sayısı 10’u geçmemek üzere Kaymakam tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri,
 ç)Belediye Başkanının çağrısı üzerine toplanan muhtarların % 30’unu geçmemek üzere aralarından seçilen muhtarlar.
 d) İlçede teşkilatını kurmuş olan siyasi partilerin temsilcileri,
 e) Üniversitelerin Rektörlüklerinden birer temsilci,
 f) Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, baroların ve  ilgili dernekler ile vakıfların temsilcileri,
 h) Kent konseyince kurulan meclis ve çalışma guruplarının birer temsilcisi.
Yeni katılımlar:
Etimesgut kent konseyi, yeni katılımlara açıktır. Başvurular Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.
Etimesgut Kent Konseyi üyeliğinin başlaması:
Kent Konseyi üyeliği Yürütme Kurulu kararı ile başlar. Yürütme Kurulunca onaylananlar Kent Konseyine üye olurlar.
Kent Konseyinin Görevleri ve Çalışma İlkeleri
Madde 5- Kent konseyi, aşağıda sıralanan görevleri yapar ve çalışma ilkelerini hayata geçirmeye çalışır.
Bu çalışma ilkeleri doğrultusunda kentin önceliklerini dikkate alan bir yaklaşımla kent konseyleri;
Birleşmiş Milletler “Yerel Gündem 21 Programı”,
Avrupa Konseyi “Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı”,
Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Konferansı “Avrupa Kentli Hakları Deklarasyonu” ve “Avrupa Kentsel Şartı”,
Dünya Sağlık Örgütü “Sağlıklı Kentler Projesi”,
başta olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti tarafından kabul edilen kentlere ilişkin ulusal ve uluslararası düzenlemeler doğrultusunda faaliyette bulunabilirler.
Etimesgut Kent Konseyi’nin Görevleri:
a) Kent sorunlarını demokratik bir biçimde tartışmak, katılımcı demokrasi ilkelerini yaşama geçirmek ve uzlaşma kültürünü geliştirmek, hemşerilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak,
b) Yerel yönetimlerde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerini içeren yönetim anlayışını yaşama geçirmek, katkıda bulunmak,
c) Kent ile ilgili temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama, izleme ve karar alma süreçlerinde en geniş kitleyi katarak, tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturulmasına katkı sağlamak.
d) Kentin sosyal, bilimsel, sanatsal, kültürel, çevresel ve benzeri değerlere ilişkin önceliklerini belirleyip, sahip çıkmak ve geliştirmek çok seslilik ilkeleri ışığında çözüm önerilerini yerel yönetimlere iletmek,  uygulanmasını takip etmek ve Yürütme Kurulunu bu konularda yetkilendirmek, 
e) Yerel yönetimin sürdürülebilir gelişme sorunlarının çözümüne yönelik uzun dönemli bir planın ve projelerin kent konseyinde hazırlanması, tartışılması sonucu yerel yönetime ileterek,
uygulanmasını sağlamak.
f) Etimesgut’un sorunlarını ilgili birimlere aktarmak ve çözüm çalışmalarını izlemek, çözümün hızlanması için katkıda bulunmak.
g)Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak,
h) Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı, kentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı, yoksulluğu giderici vb. kent sorunlarının ve çözüm önerilerinin tartışılacağı kent toplantıları düzenlemek ve bu konuda oluşan programlara katkı vermek, desteklemek,
ı) Kent konseyinde oluşturulan görüşleri değerlendirilmek üzere Etimesgut Belediyesi’ne
gönderilmesini sağlamak,
i) Sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak,
j) Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak,
k) Kentimizin sorunlarının çözümü amacı ile sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak,
l) Yerel, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla projeler hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak.
m) Etimesgut Lobisi oluşturarak ilçemizi yurt içinde ve dışında tanıtmak,
n) Kültür ve sanat etkinlikleri ile Etimesgut’taki değerleri tanıtmak ve sevdirmek.
o) Araştırma ve incelemeler yaptırmak ve yayınlamak.
ö) Eğitim, bilim, sanat, kültür, bilgi, derleme ve değerlendirme merkezleri kurmak, ulusal veya uluslar arası kongre, sempozyum, ihtisas fuarları, panel, konferans gibi tanıtıcı, üretici, eğitici, geliştirici ve katılımcı toplantılar düzenlemek ve girişimlerde bulunmak.
p) Başkent Üniversitesi ve diğer üniversitelerle ve işadamları arasında işbirliği sağlamak,
r) Etimesgut’a yatırım yapmak isteyen ulusal ve uluslararası kişi ve kuruluşlara yardımcı olmak ve yol göstermek.
  

Etimesgut Kent Konseyi’nin Çalışma İlkeleri:
            Etimesgut Kent Konseyi, bağımsızlık temelinde aşağıdaki ilkeler çerçevesinde çalışmalarını sürdürür:

a) Kentine sahip çıkma, aktif katılım ve çözümde ortaklık ilkelerinin bütünlüğüne ve kentlerin yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunmak,
b) Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milletler Zirveleri ile diğer uluslararası sözleşmelerde kent ve kent yaşamına yönelik temel ilkeleri hayata geçirmek,
c) Kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim İlkelerini ön planda tutmak,
ç) Uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözeterek, tarafsız bir yaklaşımla görüş ve önerilerini oluşturmak,
d) Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak,
e)Değişimi ve yenilikleri önceden farkederek sonuç odaklı çalışma kültürünü benimsetmektir.

Etimesgut Kent Konseyi Üyeliğinin Bitimi:

Kent Konseyi Üyeliği;
a) Bir konsey üyesinin istifa etmesi ve bunu Yürütme Kurulu’na iletmesi durumunda üyeği sona erer.
b) Belediye Başkanı ve temsilcisi,  muhtarlar ve belediye meclis üyeleri için üyelik, ilk yerel yönetim seçimine kadar sürer. Bu sürelerin sonunda konsey üyelikleri kendiliğinden düşer.
c) Kent Konseyi Genel Kurul, Meclis ve Çalışma Grubu Toplantılarına üç defa üst üste mazeretsiz olarak katılmayanların üyeliği düşmüş sayılır. Bu şekilde üyeliği düşmüş üye, Kent Konseyi Toplantılarında hiçbir kurumu temsil edemez.
d) Üyelikleri düşen Genel Kurul üyelerinin yerine, ilgili kurum ve kuruluşlardan yeni üye görevlendirilir.
e) Yerel seçim sonrası yapılan ilk genel kurulda bütün üyelikler yenilenir. Eski üyelerden üyeliklerini devam ettirmek isteyenlerin müracaatları yeniden alınır.
 
İKİNCİ KISIM
Kent Konseyinin Organları ve Çalışma Esasları
a) Genel Kurul
b) Yürütme Kurulu
c) Meclisler ve Çalışma Grupları
d) Kent Konseyi Başkanı
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Kurulu oluşumu, görevleri ve Toplantıları
Genel Kurul oluşumu
Madde 6- Genel kurul, kent konseyinin en yetkili organı olup her yıl Ocak ve Eylül aylarında yapacağı iki toplantıdan az olmamak üzere en ez salt çoğunlukla toplanır.
 Genel kurul üyeleri, her mahalli idareler seçimi sonuçlarının ilanını takip eden en geç üç ay içinde yapılacak ilk genel kurul toplantısı öncesinde yeniden oluşur. Ancak ölüm veya istifa nedeniyle ayrılanlar, özürsüz olarak arka arkaya üç defa toplantılara katılmayanlar, belediye veya diğer kurumlar adına temsil niteliğini kaybedenler yerine çalışma gruplarının ve ilgili kurumun teklifi ve yürütme kurulunun onayı ile yenisi seçilir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır.

Genel Kurul Görev ve Yetkileri
Madde 7- Genel kurulun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Kent Konseyi Yönetmeliğine uygun olarak kent konseyi çalışma ve uygulama yönergesini düzenlemek ve değiştirmek, çalışma grupları ve meclislerin oluşumuna karar vermek ve yeniden düzenlemek. Yeni Çalışma Grupları ve Meclis oluşturulmasına Yürütme Kurulunu yetkilendirmek.
b) Her mahalli idareler seçimi sonuçlarının ilanını takip eden en geç üç ay içinde yapılacak ilk genel kurul toplantısında Yürütme Kurulunu seçmek. 
c) Yürütme Kurulu tarafından sunulan kentin mevcut durum raporu ve stratejik plan önerisi ile çalışma grupları ve meclislerin eylem planları önerilerini veya değişiklik önerilerini kabul etmek.
Genel Kurul Toplantıları
Madde 8-
1-Genel Kurul Toplantısı:
Genel Kurul her yıl Ocak ve Eylül aylarında yapacağı iki toplantıdan az olmamak üzere, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. Çalışma Gruplarının ve Meclislerin çalışmaları rapora bağlandıkça, Yürütme Kurulunun kararıyla Genel kurul Toplantıya çağırılabilir.

     2- Çalışma Yöntemi:

             Toplantı Gündemi, Tarihi, Yeri, Saati belirtilerek, Yürütme Kurulu tarafından hazırlanır, üyelere önceden duyurulur. Kent Konseyi toplantısında önceden belirlenmiş gündem maddesine ek ve değişiklik yapılması, üye tam sayısının 1/3’ nün yazılı önerge vermesi ile ve Genel Kurul salt çoğunluk kararıyla gündeme alınır.
Kent Konseyi Yürütme Kurulu, toplantı gündemini, yeri, tarihi ve saatini yerel veya genel iletişim araçları ile üyelere ve halka, duyurur, toplantılar halka ve basına açıktır. Genel kurul, üyelerin salt çoğunluğuyla toplanır. Salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde, genel kurul bir hafta sonraki aynı gün-saat ve yerde katılanlarla toplanır. Genel kurul, katılanların çoğunluğuyla karar verir. Oylama işaret veya ad okunarak yapılır. Oy verme kabul veya ret şeklinde olur.
Toplantı tutanağı başkanlık divanı tarafından bir tutanak halinde düzenlenip, arşivlenir. 
a- Kimlik Tesbiti:
İlgililer için ayrı bir katılımcı listesi hazırlanır ve üyeler bu listeleri imzalayarak birleşime katılırlar. Gerekli hallerde üyelerden kimlik göstermeleri istenebilir.
b- Divan Seçimi:
Genel Kurula katılan üyeler arasından divan Başkanı, iki yardımcı ve iki yazman üye açık oyla Divan Kuruluna seçilir. Kent Konseyi Başkanının seçiminin yapılmadığı toplantılara divan başkanlığını Kent Konseyi ve Yürütme Kurulu Başkanı yapar.
c- Kararların ilanı:
 Kent Konseyi Genel Kurulunca alınan tavsiye kararları, Belediye Meclisi toplantısında  görüşülmek üzere Belediye Başkanlığına bildirilir ve uygun araçlarla kamuoyuna duyurulur.
İKİNCİ BÖLÜM
Yürütme Kurulu Oluşumu, Görevleri ve Toplantıları
  A.Yürütme Kurulu Oluşumu
Madde 9- Yürütme kurulu, kent konseyinin yürütme organı işlevini görür. Yürütme Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur.
a)  Yürütme kurulu; Çalışma Grupları ve Genel Kurul üyeleri arasından seçilecek en az 7 asil, 7 yedek üyeden oluşur.
Yürütme Kurulu, seçim sonrasında yapacağı ilk toplantıda aralarında; 2 Başkan Yardımcısı ( Biri en yaşlı üye), 2 yazman ve üyeler şeklinde görev bölümü yapar.  Yürütme Kurulundan ölüm, istifa ve benzeri sebeplerle ayrılan Yürütme Kurulu üyesinin yerine sıradaki yedek üye çağrılır. Yürütme Kurulu toplantılarına üç kez üst üste özürsüz olarak katılmayan üyenin üyeliği düşmüş sayılır. Yürütme Kurulu salt çoğunluk ile toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar verir, oyların eşitliği halinde Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış olur.
 b) Yürütme Kurulu Başkanı: Genel Kurul seçer.
Yürütme Kurulu Başkanının Görevleri:

a) Etimesgut Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı kurulun doğal üyesi olup, Kent Konseyi ve Yürütme Kuruluna başkanlık etmek.
b) Yürütme Kurulu gündemini oluşturmak.
c) Etimesgut Kent Konseyi’ni Yerel, Ulusal ve Uluslararası düzeyde temsil etmek.
d) Yapılan çalışmalar konusunda Kent Konseyine bilgi vermek.
e) Kent Konseyinde alınan kararların takipçisi olmak.
f) Yazılı ve görsel basına gerektiğinde basın açıklaması yapmak.
g) Kanun, Yönetmelik, Yönerge ve Genel Kurul tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 


c) Başkan Yardımcısı: Başkan olmadığı zaman  öncelikle en yaşlı üye, o da olmasa diğer başkan yardımcısı başkanı temsil eder.
ç) Genel Sekreter: Kent Konseyinin sekretarya hizmetleri, Belediye Başkanı tarafından önerilecek üç kişi içinden , Yürütme Kurulu tarafından seçilen Genel Sekreter tarafından yerine getirilir. Genel Sekreter Kent Konseyi Başkanına ve Yürütme Kuruluna karşı sorumludur. Sekretarya hizmetlerini yürüten personel; belediye başkanı tarafından önerilen ve yürütme kurulunca kabul edilenlerden oluşur, Bu çalışmalarında Kent Konseyi başkanı ve Genel Sekretere karşı sorumludur.

B. Yürütme Kurulunun Görevleri
Madde 10- Yürütme kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Genel Kurulun gündemini tespit etmek ve Genel Kurul tarafından oluşturulan görüşleri Etimesgut Belediyesi'ne ve ilgili kurum, kuruluşlara sunmak ve uygulamayı izlemek. Kent Konseyi Yönetmeliğine uygun olarak kent konseyi çalışma ve uygulama yönergesi değişikliği ile çalışma grupları ve meclislerin oluşumuna ilişkin hazırladığı değişiklik önerilerinin görüşülmesi için genel kurulun toplanmasına karar vermek.
b) Kent konseyi yönetim ilkeleri doğrultusunda kentin önceliklerini dikkate alan bir yaklaşımla mevcut durum raporu ile kent vizyonunu belirlemeye yönelik olarak stratejik plan önerisini veya değişiklik önerisini hazırlamak veya hazırlattırmak. Stratejik plan önerisi ile birlikte çalışma grupları ve meclislerin eylem planları önerilerinin veya değişiklik önerilerinin görüşülmesi için genel kurulun toplanmasına karar vermek.
c) Çalışma grupları ve meclislerinin görüş ve önerilerini dikkate alarak hazırlanan önceki döneme ait kent konseyi yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp genel kurula sunmak.
d) Çalışma grupları ve meclislerinin görüş ve önerilerini dikkate alarak hazırlanan gelecek döneme ait kent konseyi yıllık program taslaklarını değerlendirerek genel kurul toplantısına hazırlamak.
e) Kent konseyi çalışma grupları ve meclisleri ile belediye arasında işbirliği ve eşgüdümün sağlanması, sektörler arası hareketin seferber edilmesi ve ortak çalışmanın geliştirilmesi için en az üç ayda bir defa iş planlaması ve değerlendirme toplantıları düzenlemek. İlk toplantı Genel Kurul toplantısını takip eden ay içerisinde yapılır. Bu toplantılarda; genel kurulda kabul edilen stratejik plan ve eylem planları çerçevesinde yıllık programda belirlenen hedeflere ulaşılmasını sağlayacak yönergeler düzenlemek, kentin öncelikli sorunları ve çözüm önerileri hakkında görüş ve öneriler hazırlamak. Kentsel yaşam kalitesini geliştirmeyi hedefleyen koordinasyon kurulu yönergeleri ile yönetim sorumluluğu, kaynak yönetimi, projelerin ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesini kapsayan süreçlere işlerlik kazandırmak. Bu toplantılarda alınan kararlar çerçevesinde hazırlanan görüş, öneri ve talepleri Genel Kurulun değerlendirmesine sunmak, çeşitli yöntemlerle belediye meclisinde ve ilgili katılımcı kuruluşlarda değerlendirilmesi sağlamak ve halka duyurmak.
f) Kent konseyi işbirliği ağı kanalıyla belediye ve ilgili uzman ve teknik personelinin kent konseyi çerçevesinde çok ortaklı proje yönetimi potansiyelini artırmak ve Internet ortamında geliştirilecek kent ilişkisel veritabanıyla bilgi paylaşımını kolaylaştırmak.
g) Yıllık kent konseyi ödülleri ve değerlendirme kriterleri ile bunlara hak kazanan örnek kuruluş ve kişileri genel kurula önermek.
C. -Yürütme Kurulu Toplantıları
Madde 11- Yürütme kurulu toplantıları başkanın (veya vekâleten başkan vekilinin) belirlediği yerde aşağıdaki esas ve usullere göre yapılır:
a) Yürütme Kurulu, 10 uncu maddeye göre başkan tarafından belirlenen (ve toplantı tarihinden en az üç gün önceden çeşitli yöntemlerle üyelere bildirilen) gündem ve tarihlerde en az üç ayda Başkan veya Başkan Vekilinin başkanlığında bir defa toplanır. Yürütme Kurulu ihtiyaç duyarsa daha kısa sürelerde almış olduğu karar doğrultusunda toplanabilir.
b) Yürütme Kurulu, üyelerin salt çoğunluğuyla toplanır. Salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde, Yürütme kurulu bir hafta sonraki aynı gün-saat ve yerde katılanlarla toplanır.
c) Yürütme Kurulu, katılanların çoğunluğuyla karar verir. Oylama işaret veya ad okunarak yapılır.
d) Toplantı tutanağı Yürütme Kurulu tarafından imzalanır, kararlar internet ortamında ve basın yayın araçlarıyla halka duyurulur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Meclis-Çalışma Grupları oluşumu, Görevleri ve Toplantıları
Meclis-Çalışma Gruplarının Oluşumu:
Madde 12- Meclis-Çalışma Grupları, kentteki her sektörün kent konseyinde temsil edilmesini ve çok ortaklı proje uygulamalarına ve faaliyetlere katılımı sağlayan ihtisas komisyonları şeklinde Genel Kurul tarafından , Genel Kurul yetki verirse Yürütme Kurulu tarafından belirlenir. Her Meclis-Çalışma Grubu 4. maddede belirtilen temsilcilerle birlikte gönüllü katılımcılardan oluşur.  Meclis-Çalışma Gruplarının görev süresi  sürekli olabileceği gibi, belli proje süresince de kurulabilir.
Meclis-Çalışma Grupları Görev ve Yetkileri:
Madde 13- Meclis-Çalışma Grupları ortak nitelikteki görev ve yetkileri şunlardır:
a) Her mahalli idareler seçimi sonuçlarının ilanını takip eden en geç üç ay içinde yapılacak ilk genel kurul toplantısı öncesinde ve her mahalli idareler seçiminden üç ay sonra Meclis-Çalışma Grubu başkanı, başkan yardımcısı, iki katip üye ile genel kurul temsilcisini seçmek.
b) Kent Konseyi Yönetmeliğine uygun olarak kent konseyi çalışma ve uygulama yönergesi, stratejik plan, eylem planları, yıllık program çerçevesinde Meclis-Çalışma Gruplarını ilgilendiren çok ortaklı proje yönetimi uygulamaları ve faaliyetler hakkında mevcut durum analizi, görüş ve öneriler hazırlamak ve bunların Yürütme Kurulunda değerlendirilmesini sağlamak.
c) Meclis-Çalışma Gruplarına katılmak isteyen ilgili kuruluşları ve kişileri; Meclis-Çalışma Grubu toplantılarına, çok ortaklı proje yönetimi uygulamaları ve faaliyetlere katkıda bulunmaya davet etmek ve üç ay süreyle katkıda bulunanların Meclis-Çalışma Grubu üyesi olarak kabul edilmelerini Yürütme Kuruluna önermek. Meclis-Çalışma Grubu üyelerinden bu Yönerge şartlarına uymayan veya bir yıl boyunca katılmaları gereken toplantıların dörtte birine katılmayan kuruluş temsilcilerinin geri çekilerek yerlerine yeni temsilcilerin görevlendirilmesi veya bireysel üyeliklerin iptalini Yürütme Kuruluna önermek.
Meclis-Çalışma Grubu Toplantıları
Madde 14- Meclis-Çalışma Grupları toplantıları Yürütme Kurulunun planlaması doğrultusunda başkanın (veya vekâleten başkan yardımcısının) belirlediği yerde aşağıdaki esas ve usullere göre yapılır:
a) Meclis-Çalışma Grubu, başkan (veya vekaleten başkan yardımcısı) tarafından belirlenen gündem ve tarihlerde en az ayda bir defa toplanır.
b) Meclis-Çalışma Grubu, üyelerin salt çoğunluğuyla toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı taktirde çalışma grubu bir hafta sonraki aynı gün-saat ve yerde katılanlarla toplanır.
c) Meclis-Çalışma Grubu, katılanların çoğunluğuyla karar verir. Oylama işaret veya ad okunarak yapılır. Meclis-Çalışma Grubu salt çoğunluk ile toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar verir, oyların eşitliği halinde Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış olur.
d) Toplantı tutanağı Meclis-Çalışma Grubu tarafından imzalanır, bir nüshası arşivlenmek üzere Genel Sekretere verilir, Genel Sekreter ilk toplantıda Yürütme Kuruluna sunar.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Çeşitli Hükümler
Mali Yapı
Madde 15- Kent Konseyinin tüm ihtiyaçları, Belediye Kanununun 76. maddesi  ve Kent Konseyi Yönetmeliği Madde 16/A-(1) maddesi gereğince Etimesgut Belediyesi tarafından karşılanır.
Madde 16- Kent Konseyinin tüm demirbaşları, ilgili yasa ve yönetmelikler doğrultusunda kayıt altına alınarak muhafaza edilir.
Yürürlük
Madde 17- Bu Yönerge Kent Konseyinin  03.07.2009 tarih ve 3. Olağan Genel Kurulunda kabul edildikten ve uygun vasıtalarla yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 18- Bu Yönerge, Etimesgut Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı tarafından yürütülür.

  

Adres :Ahimesut Bulvarı No: 87 Etimesgut Ankara
Tel: + 90. 312 226 53 74     + 90 312 226 58 99   Faks: + 90 312 226 58 32

Basın yayın Müdürlüğü 2009